Ochrana osobných údajov

Zásady o ochrane osobných údajov

(Informácie pre zákazníka)

 1. Na základe tohto dokumentu Vám oznamujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s kúpou kurzov v internetovom obchode zaskolime.sk alebo v súvislosti s registráciou do užívateľského rozhrania Táto informácia je Vám oznamovaná v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktorými sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
 1. Naša združenie Fandíme Slovensku so sídlom Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa, IČO: 42447054, (ďalej len „zaskolime.sk“) je prevádzkovateľom, ktorá spracúva Vaše osobné údaje. Ako prevádzkovateľ určujeme účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 1. Fandíme Slovensku – registrovaný sociálny podnik je prevádzkovateľom (vlastníkom) internetového obchodu www.zaskolime.sk.
 1. Osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Skôr, než urobíte nákup kurzu v e-shope, alebo skôr ako udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo skôr ako urobíte registráciu do užívateľského rozhrania, ste povinní si tieto zásady starostlivo preštudovať. V prípade, že akémukoľvek bodu alebo podmienke podľa týchto zásad nerozumiete, môžete sa na nás obrátiť na emailovej adrese: info@zaskolime.sk.
 1. Osobné údaje nám oznamujete v súvislosti s objednávkou nami ponúkaného kurzu a/alebo za účelom registrácie do užívateľského rozhrania.
 • Za účelom vybavenia Vašej objednávky, t.j. za účelom plnenia kúpnej zmluvy, ktorú s Vami uzatvárame, spracúvame tieto vaše osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • telefonický kontakt
  • e-mailová adresa
  • objednaný tovar
  • adresa na doručenie tovaru
  • fakturačná adresa
  • platobná metóda
  • dátum platby
  • informácie o spôsobe doručenia tovaru
  • číslo bankového spojenia
  • dátum platby
  • dátum doručenia tovaru
  • informácie o jednotlivých nákupoch v podobe objednaného kurzu, termíne uskutočnenia objednávok či doručenia certifikátu, prípadne ďalšie špecifikácie týkajúce sa nákupu kurzu

Tieto osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, teda za účelom vybavenia objednávky, doručenia certifikátu, vystavenia účtovného dokladu, odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie kurzu, ako aj za účelom plnenia zákonných povinností vyplývajúcich okrem iného zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, pri platbe platobnou kartou sa jedná o plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v platnom znení a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Osobné údaje nám poskytujete počas objednávania, platenia ako aj prevzatia kurzu, a to priamo, alebo prostredníctvom svojho užívateľského účtu pokiaľ máte tento účet zriadený. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely nepodlieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia Vášmu súhlasu, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami a/alebo na plnenie zákonných povinností.

Osobné údaje budú na tieto účely uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamihu ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia vady zákazníkom (reklamácia) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 roky pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu žaloby voči predávajúcemu alebo k začatiu konania zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Z plne anonymizovaných údajov, ktoré už nie sú osobnými údajmi, zaskolime.sk vytvára obchodné a marketingové štatistiky ohľadom používania kurzov. Tieto anonymné štatistiky môže zaskolime.sk poskytnúť tretej strane.

Osobné údaje budú na tieto účely uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamihu ich poskytnutia, a to pre prípad, že by zákazník uplatnil (reklamácie) voči nám v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 roky pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo na podanie žaloby voči predávajúcemu alebo k začatiu konania na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv alebo zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 • V súvislosti s registráciou do užívateľského rozhrania a získania užívateľského účtu spracúvame tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • emailová adresa a telefónny kontakt
 • korešpondenčná adresa
 • doručovacia adresa
 • údaje týkajúce sa zakúpených kurzov a objednávok
 • údaje o aktivite užívateľa v súvislosti s použitím zľavových kupónov

Osobné údaje sú spracúvané tak, aby bolo možné zabezpečiť riadne užívanie Vašich výhod vyplývajúcich z registrácie a získania užívateľského účtu. Účelom spracúvania osobných údajov je preto zabezpečenie poskytnutia všetkých výhod a služieb spojených s registráciou.

V rámci stanoveného účelu sa budú vykonávať najmä tieto činnosti:

 • evidencia užívateľov,
 • aktualizácia a doplnenie údajov užívateľov,
 • zasielanie informácií potrebných pre užívateľov, t.j. zasielanie tzv. transakčných oznámení,
 • poskytovanie výhod plynúcich z registrácie do užívateľského rozhrania

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je Váš informovaný a dobrovoľný súhlas (viac na  https://www.zaskolime.sk/obchodne-podmienky/). Súhlas na tieto účely nám môžete udeliť pri registrácii do užívateľského rozhrania. Súhlas nie ste povinní nám udeliť a Osobné údaje nie ste povinní nám poskytnúť, Váš užívateľský účet ale v takom prípade nevznikne, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vedenie užívateľského rozhrania. V prípade, že udelený súhlas následne odvoláte, Váš užívateľský účet bude zrušený. Po ukončení však budeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať s tým, že právnym základom spracúvania bude náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia z dôvodu preukázania súladu plnenia našich povinností pri kontrolách zo strany orgánov štátneho dozoru a pre ochranu a výkon našich práv.

Osobné údaje budú na vyššie uvedené účely uchovávané po dobu Vášho užívateľského účtu, ktoré ste oprávnení kedykoľvek zrušiť a po primeranú dobu s ohľadom na prípadnú premlčaciu dobu týkajúcu sa uplatnenia Vašich či našich nárokov.

 • V súvislosti s registráciou do užívateľského rozhrania a získania užívateľského účtu na marketingové účely spracúvame nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • emailová adresa a telefónny kontakt,
  • korešpondenčná adresa,
  • doručovacia adresa,
  • údaje týkajúce sa zakúpených kurzov a objednávok,
  • údaje o aktivite užívateľa v súvislosti s použitím zľavových kupónov.

V rámci stanoveného účelu sa budú vykonávať najmä tieto činnosti:

 • segmentácia pre zasielanie vhodných informácií,
 • segmentácia pre zasielanie vhodných ponúk,
 • poskytovanie výhod plynúcich z registrácie do užívateľského rozhrania
 • zasielanie informácií z oblasti zdravia, kozmetiky a starostlivosti o telo, vrátane pozvánok na vzdelávacie akcie a návrhov na doplnkové služby.

Profilovanie (segmentácia) je vykonávané za účelom výberu vhodných ponúk a výhod z našej strany. K profilovaniu dochádza tiež pomocou elektronických prostriedkov (najmä podľa správania a preferencií), a to na zaistenie lepšieho užívateľského komfortu a plnej funkcionality internetových stránok.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je Váš informovaný a dobrovoľný súhlas (viac na  https://www.zaskolime.sk/obchodne-podmienky/). Súhlas na tieto účely nám môžete udeliť pri registrácii do užívateľského rozhrania alebo na základe našej žiadosti formou e-mailu. Súhlas pre spracovanie Osobných údajov na marketingové účely v súvislosti s registráciou do užívateľského rozhrania nám nie ste povinní udeliť, pričom táto skutočnosť nebude mať vplyv na Vašu registráciu a získanie užívateľského účtu. Raz udelený súhlas ste tiež oprávnení kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje budú pre tieto účely uchovávané počas existencie Vášho užívateľského účtu, ktoré ste oprávnení kedykoľvek zrušiť.

 1. Vášmu súhlasu nepodlieha spracúvanie osobných údajov pre účely šírenia obchodných oznámení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základe ktorých Vám oznamujeme aktuálne informácie o spoločnosti, ponukách kurzov, zľavových akciách a ďalších novinkách, avšak iba v prípade, že sme Váš e-mail získali v súvislosti s Vaším predchádzajúcim nákupom kurzu na internetovom obchode zaskolime.sk, to všetko v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 1. Osobné údaje spracovávame automatizovaným aj manuálnym spôsobom za pomoci vlastných zamestnancov alebo osôb v postavení sprostredkovateľov, ktorých sme spracúvaním osobných údajov poverili na základe zmluvy. Sprostredkovatelia majú prístup k osobným údajom v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie povinností vyplývajúcich z príslušnej zmluvy. Ide o sprostredkovateľov pôsobiacich v nasledujúcich oblastiach:
 • marketing,
 • účtovníctvo, audit, právne služby,
 • IT,
 • vývoj webových a mobilných aplikácií,
 • on-line komunikácia, sociálne siete,
 • klientsky servis.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež ďalším príjemcom, ktorí sú zapojení do prevádzky e-shopu zaskolime.sk. Týmito príjemcami sú najmä osoby zabezpečujúce prepravu a/alebo výdaj zásielok (kuriérska alebo prepravná spoločnosť) alebo prevádzkujúce zákazníkom zvolenú metódu úhrady kurzu.

Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté orgánom verejnej moci oprávneným získavať osobné údaje podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov na daný účel spracovania.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou osôb zabezpečujúcich doručenie Vami zakúpeného tovaru zásielkovým spôsobom, alebo osôb poverených vymáhaním našich pohľadávok právnou cestou, kde dôvodom spracúvania bude ochrana našich práv a oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

 1. Personalizácia stránok

Za účelom poskytnutia čo najkvalitnejších služieb a vytvárania obsahu zaujímavého pre daného zákazníka prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka a využíva ich na personalizáciu internetových stránok tak, aby čo najviac zodpovedali záujmom zákazníka. Táto personalizácia spočíva napríklad v zobrazovaní naposledy prezeraného tovaru či v návrhoch tovaru, ktorý by pre zákazníka mohol byť zaujímavý.

Osobné údaje zákazníka sú spracúvané v rozsahu potrebnom na splnenie vyššie uvedeného účelu, a to v nasledujúcom rozsahu:

 • e-mail zákazníka;
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • údaje o používaní stránky www.zaskolime.sk (údaje o prezeraní tovaru a o frekvencii návštevy stránok);
 • údaje o on-line identifikátoroch (napr. IP adresa, MAC adresa, odtlačok zariadenia alebo prehliadača).

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je výslovný súhlas zákazníka ako dotknutej osoby, ktorý je udeľovaný zvlášť pri využití tej ktorej konkrétnej služby alebo plnení zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Osobné údaje zákazníka budú pre vyššie uvedený účel spracúvané po dobu až 560 dní od poslednej transakcie, ktorú zákazník v e-shope vykoná.

 1. Informácie podľa čl. 13 Nariadenia sú kupujúcemu oznamované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru, a ktorá je tiež zverejnená

na https://www.zaskolime.sk/ochrana-sukromia/

 1. Vaše osobné údaje spracúvame iba v rozsahu stanovenom týmto dokumentom a v súlade s Nariadením a Zákonom. Vo vzťahu k osobným údajom máte nasledujúce práva voči našej spoločnosti:
 • právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto k osobným údajom,
 • právo na opravu svojich osobných údajov,
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov.

Právo na potvrdenie spracúvania a na prístup k informáciám

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: informáciu o účele, kategóriách, zdroji, príjemcoch, dobe spracúvania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie, námietky a podanie sťažnosti u dozorného úradu.

Vami požadované informácie Vám bezplatne poskytneme elektronicky príp. písomne. V prípade, že Vami podaná žiadosť bude vyhodnotená ako zjavne nedôvodná alebo neprimeraná (napríklad z dôvodu jej opakovaného zasielania z Vašej strany) môžeme  pristúpiť k účtovaniu primeraného poplatku za zvýšené administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2

Nariadenia;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Vyššie uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3

Nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Predmetom „Práva na prenosnosť“ nie sú údaje získané činnosťou prevádzkovateľa.

Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenosnosť údajov“ nie je dotknuté „Právo na vymazanie“.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Dotknutá osoba sa týmto výslovne upozorňuje na právo namietať ako je uvedené vyššie.

 1. Informujeme Vás, že vo vzťahu k osobným údajom nebude dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk)