Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky používania sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy zaskolime.sk (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom kurzov a Študentom.
Poskytovateľom kurzov je (ďalej len „Poskytovateľ“):
Fandíme Slovensku – registrovaný sociálny podnik, Budovateľská 1068, 925 52 Šoporňa, IČO: 42447054. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby (kurzy) vo viacerých oblastiach a disponuje personálnymi kapacitami na poskytovanie výučby v daných oblastiach (ďalej len „Služba“).
Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz vybraný Študentom (ďalej len „Kurz“). Cieľom portálu zaskolime.sk je poskytnúť Študentovi praktické ukážky z praxe a prispieť tak k porozumeniu témy kurzu.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.
Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.
Spustenie Kurzu si vyžaduje internetové pripojenie ktorého náklady znáša Študent sám. Pre spustenie Kurzu je potrebné zariadenie s nainštalovanou aktuálnou verziou štandardného internetového prehliadača (napr. Chrome, Firefox, Opera, Edge).

IV. Školné a platobné podmienky

Výška poplatku za absolvovanie Kurzu sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke https://zaskolime.sk k dátumu objednania kurzu.
Platby za objednané Kurzy je možné uhrádzať bezhotovostným spôsobom z bankového účtu (na základe vystavenej faktúry) alebo prostredníctvom platobnej brány tretej strany (napr. PayPal). Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú Študentovi v súvislosti s použitím platobnej brány.
Študent berie na vedomie, že pri platbe online platobné údaje potrebné k plateniu poplatku budú uchovávané na strane platobnej brány, ktorá s týmito údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).
Okamžikom prijatia platby za Kurz poskytuje Poskytovateľ Študentovi oprávnenie absolvovať príslušný Kurz.

V. Podmienky ukončenia štúdia

Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom, 
b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta 

Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu.

Odstúpenie Študenta 

Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach používania.
V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

VI. Reklamačný poriadok

Prezenčný kurz 
V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.
Online kurz 
Poskytovateľ poskytuje vo vzťahu ku Kurzom tzv. „Garanciu spokojnosti“. V prípade nespokojnosti Študenta s online kurzom, má právo Študent do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od Kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za Kurz naspäť. Poskytovateľ nezodpovedá a ani neručí za správnosť a úplnosť rád, postupov a iných informácií obsiahnutých v Kurzoch. Študent berie na vedomie, že Kurzy nepredstavujú odborné rady či informácie.
Platba a nárok na kurz 
Zaplatením sumy za Kurz má Študent právo na účasti na Kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na Kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

  1. Študent je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu https://zaskolime.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Študent nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke https://zaskolime.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli https://zaskolime.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky https://zaskolime.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
  2. Študent nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
  3. Študent nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
  4. Študent nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet Študenta pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.

VIII. Ochrana osobných údajov

Študent registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň Študent súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.
Zásady ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente prístupnom na adrese https://zaskolime.sk.sk/ochrana-sukromia, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.

IX. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach používania nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.